آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۰۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکتهای...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ شورای...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ـ ۷/۹/۱۳۹۶...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲/۴ بخشنامه شماره ۴۶۸/۴۴۴/۵/۱۳ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۸۳/۴۰۴/۶۳ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۶ بانک...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۲۰۷۳ و ۲۰۷۵ الی ۲۰۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» از شرایط آزمون...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند «ت» قسمت ۹ دفترچه راهنمای ثبت نام...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۶/۲۰۰ ـ ۷/۳/۱۳۹۷...
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی...
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۹۷۱ و ۲۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳/۱۰۸۰ـ ۱۴/۸/۱۳۹۳...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸