آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۴۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۸۵۵۸۷۰ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۵ سازمان اداری...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۳ بند ۷ شیوه‌نامه تفاهم با مالکین...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲/۴۵ حوزه فنی و درآمد...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند ۴۱ ـ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند (۱۸ـ۲ـ۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران...
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۱۸ ـ ۳/۸/۱۳۹۴ و ۶۹۵/ش...
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیر...
۲۳/۰۸/۱۳۹۸