آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه لرستان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هرمزگان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه هنر
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه دامغان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه بناب
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تفرش
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کاشان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شیراز
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی شریف
۲۰/۰۹/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۲۰/۰۹/۱۳۹۳