آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون تفسیر جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی...
۰۷/۰۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان...
۰۴/۰۲/۱۳۹۸
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره۲۱۶ـ ۹۵ در خصوص اخذ...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۴۵۱/۲۸ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و بندهای...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ۱۴/۶/۱۳۹۴ مدیرکل روابط...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۵ مصوبه شماره ۴۶۶۳/۹۲/۴/ش ـ ۶/۹/۱۳۹۲...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره هیأت ۲۰۷۱ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۳۲۵/۲/۲ـ۲۲/۳/۱۳۹۵ سازمان...
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان
۰۲/۰۲/۱۳۹۸