آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اجرای آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
قانون موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
۱۷/۰۲/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۷/۰۲/۱۳۹۷
تصویب نامه در خصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان
۱۷/۰۲/۱۳۹۷
قانون حمایت از حقوق معلولان
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
قانون تفسیر چگونگی امهال وام
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حجت الله ایوبی به عنوان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران
۱۳/۰۲/۱۳۹۷