آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعبه ۳۵ و ۵ دیوان عدالت اداری درخصوص...
۲۳/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی...
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی...
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص انجام مذاکره، پیش‌امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری...
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون هوای پاک
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی
۲۱/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۲۳۷ الی ۱۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ و جزء الف بند ۱۷ و تبصره...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان قوه قضاییه و...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲ و ۳ دیوان عدالت اداری درخصوص هزینه...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ ـ ۲۷/۴/۱۳۸۸ سازمان...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۳۲۷ ـ ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵...
۱۸/۰۷/۱۳۹۷
اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص الزام وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی تعیین اهداف کلان و خط‌مشی‌گذاری در...
۱۷/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۷/۰۷/۱۳۹۷