آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۱۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ورنامخواست
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سده لنجان
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گوریه
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر حمزه
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چغامیش
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر فتح‌المبین
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شمس‌آباد
۲۶/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۵) از تعرفه شماره۳ و تبصره (۶) از...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۲۱ عوارض...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ هـ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ ج و تبصره ۲ الحاقی مصوبه شماره ۵۶۷۶/۹۴/ص...
۲۱/۰۱/۱۳۹۸
رأی شماره۱۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۱/۱۳۹۸