آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۵۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹...
۱۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبات شوراهای شهرهای موردشکایت تحت عنوان...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۵۴۹ الی ۵۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۵۵۱ الی ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۹/۴/۱۳۷۹ و مصوبه...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۴ بند ۲ـ۴ـ۱ـ۲۱ـ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ـ ۲۴/۶/۱۳۹۸...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره هیأت ۵۲۷ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جمله «به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۵۲۸ الی ۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ از مصوبات صورتجلسه سیصد...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ از (۱ـ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹