آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سالهای...
۲۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه...
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳/۴۷۷۱۱/۸۹ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای...
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۰ از فصل دوم دفترچه مجموعه ضوابط و...
۱۸/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ـ۱ـ۱ از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح...
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند اول صفحه ۴ دفترچه راهنمای شماره ۱ آزمون...
۱۱/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مفهوم مخالف فراز پایانی بند۲ بخشنامه شماره...
۰۴/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲، ۶، ۷ و ۸ بخش ۱۲ فصل ۲ تعرفه...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۹ نظام‌نامه وصول عوارض و بهای خدمات...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۶۵۴/ش الف د ـ ۵/۱۱/۱۳۸۲ شورای...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه چهل و دومین جلسه سال ۱۳۹۳ شورای...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۶ و ۱۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۱ ماده۱ و ماده۳ شیوه‌نامه شماره ۵۳۹/۱/۹۲ـ...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال چهارمین جلسه کارگروه امور گندم، آرد و نان...
۰۳/۰۹/۱۳۹۸