آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب نامه شماره ۶۲۱۱۱/ت۵۱۰۵۲هـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح ردیف (۲) جدول بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۶۴۸۳۷/ت۵۴۲۷۹هـ مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۷
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (چ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون شناسایی محدوده‌های مستعد احداث شهرک‌های گردشگری (موضوع...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زابل
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره۱۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت رئیسه...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۶ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیرکل...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ـ...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حمایت...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷