آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۲۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۸۸ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ مدیر کل...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کد شماره ۲۱۰ t ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۳ـ۲ از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان...
۲۷/۰۲/۱۳۹۷
اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۰۹۰/۹۵ـ ۳۰/۳/۱۳۹۵ سازمان...
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون...
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم...
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص صادرات قیر با موافقت وزارت نفت
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اجرای آزادراه بیستون ـ کرمانشاه ـ حمیل و قزانچی ـ کرمانشاه
۲۲/۰۲/۱۳۹۷