آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۰۰۴۶/ت۵۶۷۵۲هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی¬سازی
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۸۲ـ۹/۸/۱۳۹۴ مصوب شورای...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ۲۸۲۷/۲/۱۱۴ـ۶/۲/۱۳۹۴ هیأت...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲/۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم احتساب ایام مرخصی زایمان به عنوان جزئی از طول...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شورای...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۱۳ الی ۲۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ایام بهره‌مندی از مرخصی زایمان جزو دوره...
۲۶/۰۹/۱۳۹۸