آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۳) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق‌العاده...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۲۲/۱۴۹۴/۱۶۰ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ شورای...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه منابع درآمدی شهرداری عالیشهر شامل تعرفه...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳/۹۳/۴/ش ـ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ شورای...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۸/۵ ـ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره۲۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۵۷۰۲/۴۶۲/۱۶۰ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۲...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۲۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عدالت اداری...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء شعب ۱۹، ۲ و ۴۱ دیوان عدالت اداری در خصوص...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۲۳۵/۱/۴۴ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۵ استانداری...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ـ۱ـ۱۰ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۳۰۲ الی ۳۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ ابطال بند ۲ از مصوبه شماره ۱۷۳...
۱۱/۰۴/۱۳۹۷
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین محل‌های مناسب برای تجمع‌های گروه‌های مختلف مردمی
۰۷/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص افزایش قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی
۰۷/۰۴/۱۳۹۷