آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۴۹۳۸/ت۵۵۲۹۸ک مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۷
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح ردیف (۹۲۶) جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۹۶۴/ت۵۵۱۸۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱۴) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۷
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۵۵۷۳/ت۵۴۸۰۳هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶
۲۸/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح جدول تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۶۳۷/ت۵۴۸۴۰هـ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶
۲۴/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۲۳۷/ت۵۵۱۴۸هـ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۶
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱/۸/۱۳۹۶
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۸۷۳۳/ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۳/۷/۱۳۹۵
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۷۹۸۰/ت۴۹۱۱۱ک مورخ ۴/۴/۱۳۹۲
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۸۹۶/ت۵۵۰۳۷هـ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۳۹۰۵/ت۵۴۰۹۵هـ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۶
۰۷/۱۱/۱۳۹۶