آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک سال ۱۳۹۶...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۷۲۱ الی ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض کارکنان حوزه‌های علمیه دارای قوانین...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شهمیرزاد...
۱۹/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵ـ ۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تغییر کاربری سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض نسبت به عدم استحقاق کارکنان شهر ایلام...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری...
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۴۹۰ الی ۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند د تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه صد و سیزدهمین جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ شورای...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹