آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید ابقای رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی
۱۱/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین
۰۴/۱۰/۱۳۹۳