آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری...
۰۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت...
۰۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷/۸ ـ ۸/م ـ ۱۷/۳/۱۳۹۱ بنیاد...
۰۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول حداقل معدل کل برای پذیرش مدارک تحصیلی...
۰۲/۰۸/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان...
۰۲/۰۸/۱۳۹۷
قانون تفسیر بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر قزوین
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جنت‌شهر
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی محور شهری فرحزاد
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب طراحی شهری، بهسازی و تجدید حیات محله بلاغی
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه مدیریت فرآیند کمیسیون ماده۵
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین در تهیه برنامه‌های توسعه شهری ـ ۲
۳۰/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء برخی شعب دیوان عدالت...
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
۲۹/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه...
۲۹/۰۷/۱۳۹۷