آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ـ ۷/۷/۱۳۹۴...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ ۴/۹/۱۳۹۴ وزیر...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ـ ۴/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۸ مصوبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ دهمین جلسه شورای...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
متن ماده واحده در خصوص شناسایی و اعطایی مدرک تخصصی به پیشکسوتان قرائت قرآن کریم
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی...
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۲۵/۱۲/ ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۸
۲۲/۰۲/۱۳۹۸