آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۵۴۹ الی ۵۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۵۵۱ الی ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جریمه تخلف دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص واریز مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) بند (۲) ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه نظام عملیاتی پدافند مردم محور (صیانت و حفاظت از مردم در شرایط اضطراری بحران ناشی از تهدید و جنگ)
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص جایگزینی آقای رحمت اله صادقیان، به عنوان عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۸) آیین نامه اجرایی جزءهای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹...
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح بند (۴) الحاقی به تصمیم نامه شماره ۱۰۶۹۱/۹۲/م/ت۴۹۰۳۶ن مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲
۲۵/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه فرآیند و مرجع تدوین سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان‌بخشی و راهبری آن
۲۵/۰۵/۱۳۹۹