آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه اجرایی آزمون ورودی دکتری...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۶۲۵ و ۲۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی بند (ط) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین¬دستی نفت¬خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح و تکمیل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه ابقای عضویت نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۰۶/۱۱/۱۳۹۸
قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه‌های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور یازدهم جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت...
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (د) ماده ۹۴ بخشنامه تلخیص شده شماره...
۰۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۴۶۱ الی ۲۴۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶۰) صورتجلسه دوره چهارم هیأت امنای...
۰۳/۱۱/۱۳۹۸