آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
لغو آیین‌نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
الحاق تبصره‌های (۵) و (۶) به ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
تنفیذ آیین‌نامه‌های قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ـ مصوب۱۳۷۴ـ و دستورالعمل ماده (۷) آن و اصلاحات...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح آیین‌نامه نحوه پرداخت به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۱۶۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
الحاق مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) به آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح ردیف‌های(۳) و (۴) جدول ماده(۶) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۶) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی
۱۵/۰۸/۱۳۹۶