آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۹۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ت هـ م/۲۸۸۳۷۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۳ مدیرکل...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۹۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور پانزدهم مصوبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ از صورتجلسه...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۵ از بند «ل» ماده ۱۰ دستورالعمل مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ و ۴ از مصوبات موخ ۲/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۹/۲/۱۳۹۵...
۰۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱ـ۲ـ۴) از دستورالعمل نحوه محاسبه حجم...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۱) از جدول شماره (۲۲۱ـ۱۲) از لایحه...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۵ معاونت...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک...
۱۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های ۲۲۴۳۲/۴/۳۸ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۲۰۱۱۲/۴/۳۸ـ...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸