آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی...
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
تشکیل هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
تفویض صلاحیت انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۴ موضوع ردیف ۱۵ـ۵۵۰۰۰۰ قانون...
۲۶/۰۳/۱۳۹۴
وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۱۱/۰۳/۱۳۹۴
الحاق یک تبصره به بندهای (ج) مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی...
۱۱/۰۳/۱۳۹۴
نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
تسری شمول بند (ب) ماده‌۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی...
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
اساسنامه دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان...
۲۲/۰۲/۱۳۹۴
نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر
۱۸/۱۱/۱۳۹۳