آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
تسری شمول بند (ب) ماده‌۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی...
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
اساسنامه دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم‌السلام
۳۰/۰۲/۱۳۹۴
خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان...
۲۲/۰۲/۱۳۹۴
نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی
۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری
۱۸/۱۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲۹/۱۰/۱۳۹۳