آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ت» ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳، بند...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱/۲۳۹۷ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۲ الی ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۷۸۷۶/ت۵۵۰۶۸هـ...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۲ و ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مجلس...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ ـ ۲/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۱ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۶/۰۸/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)
۱۴/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه...
۱۳/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره۱۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۹۳۴۶۵/۹۷/۹۰۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۷ جانشین...
۱۳/۰۸/۱۳۹۸