آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص اجرای آزادراه کنارگذر غربی قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۳۰) ریال با عنوان تخفیف عوارض پروانه،...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۷) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین‎‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون هوای پاک
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۱۴) قانون هوای پاک
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون هوای پاک
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص حفظ ارزش دارایی مشمولین سهام عدالت...
۰۴/۰۷/۱۳۹۷
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۰۳/۰۷/۱۳۹۷
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول...
۰۳/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط...
۰۳/۰۷/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
۳۱/۰۶/۱۳۹۷
قانون دائمی شدن قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۳۱/۰۶/۱۳۹۷