آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۰ تعرفه شهری عوارض و بهای خدمات مصوب...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۶) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ماده...
۱۶/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین رئیس دفتر رئیس‌جمهور به عنوان مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری‌اسلامی‌ایران...
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای حاتم شاکرمی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیأت حمایت...
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی...
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص طرح بهسازی ناوگان راه‌آهن
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح تصویب نامه شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹هـ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۷
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح بند (پ) ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
۱۳/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (۱۵) آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ ۲۰/۲/۱۳۹۶...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال...
۱۱/۱۰/۱۳۹۷