آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص توسعه خدمات عمومی و عمران شهرهای آبادان و خرمشهر
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر شیراز (گویم)
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون منطقه نمونه گردشگری بنددره بیرجند
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع ـ تفصیلی شهر ارجمند
۰۴/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیأت...
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌‌نامه شماره ۱۷۶۳۰۷/ت۵۶۱۸۳هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۷
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای...
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸