آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
شمول صلاحيت مؤسسه آموزش از راه دور به دوره پيش دانشگاهي
۱۴/۰۹/۱۳۸۴
ماده واحده نحوه اجرايي نمودن مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط شوراهاي اقماري و شوراهاي وابسته
۱۴/۰۹/۱۳۸۴
متمم آيين‌نامه شوراي ارزشيابي هنرمندان، نويسندگان و شاعران کشور
۲۹/۰۸/۱۳۸۴
عضويت رئيس يا نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در شوراي فرهنگ عمومي
۲۵/۰۸/۱۳۸۴
اعطاء صلاحيت رسيدگي به درخواست تأسيس جوامع علمي به کميسيون موضوع ماده (۴) آئين‌نامه تأسيس انجمن‌هاي علمي،...
۲۵/۰۸/۱۳۸۴
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي شيراز، تربيت مدرس و فردوسي مشهد
۲۵/۰۸/۱۳۸۴
سياستهاي ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالي
۲۵/۰۸/۱۳۸۴