آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اعطاء صلاحيت رسيدگي به درخواست تأسيس جوامع علمي به کميسيون موضوع ماده (۴) آئين‌نامه تأسيس انجمن‌هاي علمي،...
۲۵/۰۸/۱۳۸۴
تأييد انتخاب رؤساي دانشگاههاي شيراز، تربيت مدرس و فردوسي مشهد
۲۵/۰۸/۱۳۸۴
سياستهاي ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالي
۲۵/۰۸/۱۳۸۴