آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی...
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای...
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره (۶) الحاقی به ماده (۸) اصلاحی آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق...
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح تبصره(۱) ماده(۳) آیین‌نامه نحوه پرداخت حق‌الزحمه در طرح‌های آمارگیری
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (پ) ماده (۷۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۲۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (خ) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و...
۲۰/۱۲/۱۳۹۶