آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اراک
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون...
۲۸/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پل‌سفید
۰۹/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون وقوع سیل در کشور
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در...
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر سردرود
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی تهران
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر الوند
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی اراضی آبشار۲ و پادگان لشگر ۷۷ ارتش
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زرند
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مینودشت
۰۵/۰۵/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر پاکدشت
۲۷/۰۴/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی دانشگاههای کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری ۹/۱ هکتاری
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مورد
۱۹/۰۳/۱۳۹۸