آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر، موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای...
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
۲۷/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
لغو آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۴۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۶/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۴/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی مخابرات هواپیمایی کشوری
۱۴/۰۲/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۱۲/۰۲/۱۳۹۱