آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۹/۰۴/۱۳۹۱
آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
۰۷/۰۴/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر، موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای...
۳۱/۰۳/۱۳۹۱
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
۲۷/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
لغو آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۱۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۴۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۱/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۶/۰۳/۱۳۹۱
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۲/۰۳/۱۳۹۱