آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار
۳۰/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری درخصوص...
۳۰/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق ایران
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره۳۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ـ‌۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاونت...
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص معرفی استان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته به...
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۵۵۳۶۸هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۴/۱۳۹۷
قانون دائمی شدن قانون آیین د ادرسی کیفری
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهرداری زنجان در...
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص قیمت فروش کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۲۰۰۵/ت۵۴۶۹۹هـ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷
۲۰/۰۴/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی
۱۴/۰۴/۱۳۹۷