آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تعرفه‌های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱/۸/۱۳۹۶
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
رأی شماره۱۰۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۴۴ عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه...
۲۴/۱۱/۱۳۹۶
رأی شماره ۱۰۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تربت‌حیدریه مبنی...
۲۴/۱۱/۱۳۹۶
رأی شماره ۱۰۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۴۴۳۷/۱/۴۴ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ استاندار...
۲۴/۱۱/۱۳۹۶
رأی شماره ۱۰۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ جریمه به عنوان سد معبر مغایر قانون و خارج از...
۲۴/۱۱/۱۳۹۶
رأی شماره ۱۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ درخصوص عوارض تبدیل...
۲۴/۱۱/۱۳۹۶
رأی شماره‌های ۱۰۲۰ـ ۱۰۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم تبادل موافقت‌نامه آموزش و پرورش...
۲۴/۱۱/۱۳۹۶
رأی شماره‌های ۱۰۲۴ـ ۱۰۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه ۱۷/۹/۱۳۹۳ و بند۳ صورتجلسه...
۲۴/۱۱/۱۳۹۶
رأی شماره‌های ۱۰۲۷ ـ ۱۰۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره۵...
۲۴/۱۱/۱۳۹۶
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
رأی شماره ۱۰۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۶۰۲۱/۱۰۰ ـ ۱/۱/۱۳۸۹...
۱۶/۱۱/۱۳۹۶