آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۸۵۵ و ۸۶۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بازنشستگان شرکت مخابرات صندوق...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از ضوابط کلی تفکیک طرح تفصیلی شهر...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره۹۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۵۱۸۲۴ـ ۳۰/۵/۱۳۹۶ شورای عالی...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر تبصره۱ ماده۲۲ از اساسنامه الگوی...
۰۸/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش‌آموزان...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ سازمان...
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از...
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: متن پیشنهادی وزارت علوم به تصویب هیأت امنا سازمان...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹/۲۴۷۱/۱۶۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ آیین‌نامه اجرایی احراز شروط ۳گانه موضوع...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۷۷۳ الی ۷۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم صادرشده به عدم عطف‌به‌ماسبق‌شدن...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۷۸۵ و ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵ـ...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹