آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زاهدان ـ اعلام تکمیلی
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر سنگان
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ـ تفصیلی شهر زارچ
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی کاشان (تغییرکاربری اراضی ناجی‌آباد)
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در خصوص پره سر با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر چابهار
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مدیریت حریم پایتخت
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زرین‌رود
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کلاچای
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شرق خوزستان
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و ابلاغ نقشه‌های محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران،...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص شهر سماله با سیاستهای ابلاغی شورای عالی...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات اجرایی طرح ساماندهی باغات کن
۲۸/۰۵/۱۳۹۸