آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۳۰۶۶ الی ۳۰۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه شماره ۱۶۴۴/۸۰ ـ...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۰۴ الی ۲۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳ـ ۵ و ۳ آیین‌نامه نحوه اجرای...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۵۰ الی ۳۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۷۳۴/۴۲/۲۳ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۵...
۲۵/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه طالقان
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض...
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان و آزادگان
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبات جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت امناء صندوق توسعه ملی
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبات جلسه دهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سراب باباحیدر
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان...
۲۴/۱۲/۱۳۹۸