آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی...
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: بزه موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵...
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نحوه مطالبه خسارت حق‌الوکاله توسط ادارات...
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه...
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط...
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تسویه بدهی ناشی از تعهدهای جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت راه و شهرسازی نسبت به احداث آزادراه قزوین ـ رشت
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دایمی برنامه¬های توسعه کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حد مجاز انتشار آلاینده‌های هوا
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
اصلاح ماده ۸ آئین‌نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اتخاذ رویکرد نوین در تهیه طرحهای جامع شهری
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند ملی حفاظت و حراست از گورستان‌های تاریخی
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر دستگرد
۰۹/۰۷/۱۳۹۷