آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۸) الحاقی به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۳) اصلاحی ماده (۲) و تبصره الحاقی ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش اعتبار بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان¬های مناطق آزاد...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش مساحت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
اصلاح و تکمیل تبصره۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸