آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص فهرست مناطق کمترتوسعه یافته برای برقراری فوق‌العاده مناطق بدی آب و هوا در طول برنامه...
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص شمول حکم بند (ب) ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای واحدهای صنعتی و...
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴هـ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۴۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری ۹/۱ هکتاری
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مورد
۱۹/۰۳/۱۳۹۸
قانون اصلاح جزء (۱) بند «پ» ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
قانون معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ نودو دومین جلسه شورای...
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
حذف بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
۱۳/۰۳/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان
۱۳/۰۳/۱۳۹۸