آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین¬نامه نحوه ثبت بین¬المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه صدور تضمین¬نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‏تاریخی و هنری منقول مجاز
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند (۱۸ـ۲ـ۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران...
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۱۸ ـ ۳/۸/۱۳۹۴ و ۶۹۵/ش...
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیر...
۲۳/۰۸/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون...
۲۳/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۲۷۲۰/۲۸/۹۰۷۳ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷/۹۱/۲۳۱ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸