آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق...
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۲/۰۱/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون...
۲۲/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۱/۱۳۹۱