آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
۰۲/۱۱/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
۲۵/۱۰/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی
۱۴/۱۰/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) الحاقی جزء (۲ـ۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۴/۱۰/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۱ـ ۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۷/۱۰/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۷/۱۰/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۳۰/۰۹/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۴/۰۹/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۳۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۸/۰۹/۱۳۹۲
تنفیذ آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۱۴/۰۹/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۱/۰۹/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی
۱۱/۰۹/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۴/۰۹/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۷/۰۸/۱۳۹۲