آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۱/۰۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۱/۰۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۰۱/۰۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۱/۰۲/۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۶/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۲