آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱۵/۰۸/۱۳۹۲
دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی
۰۸/۰۸/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۲۳/۰۷/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد...
۱۸/۰۷/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۸۷) و بند (الف) ماده (۱۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه...
۰۸/۰۷/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۰۴/۰۷/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت
۰۴/۰۷/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۲/۰۷/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۲/۰۷/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی تبصره بند (۷۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۲/۰۷/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۲/۰۷/۱۳۹۲
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۰۵/۰۶/۱۳۹۲
دستورالعمل آماده‌سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن...
۲۱/۰۵/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی
۱۵/۰۵/۱۳۹۲
آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها
۰۹/۰۵/۱۳۹۲