آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره‌های (۱) و (۴) ماده (۱) مصوبه شماره ۲۳۷۸۶۰/۴۸۲۲۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (چ) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۱
۱۸/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۵۹۸/ت۴۵۳۵۲هـ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱
۰۷/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره۴۴۸۳۳/ت۲۹۲۷۱هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲
۰۷/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۶۸/ت۳۸۴۵۵ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷
۰۷/۰۲/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱
۲۸/۰۱/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۴۳۵/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱
۲۸/۱۲/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۲۰۰/ت۴۶۷۶۹هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱
۲۳/۱۲/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۶۱/ت۴۲۱۹۶هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱
۲۳/۱۲/۱۳۹۱
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۶۰۴/ت۴۸۸۰۲ک مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱
۰۹/۱۲/۱۳۹۱
اصلاح بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۸۹۰/ت۴۷۲۸۸ک مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱
۳۰/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۹۰۹/ت۴۸۶۴۱هـ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۱
۰۵/۱۱/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۰۸۶۷/ت۲۷۴۰۲هـ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱
۲۸/۱۰/۱۳۹۱
اصلاح ماده (۲) و بند (الف) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۵۳/ت۴۷۵۷۲هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱
۱۵/۰۹/۱۳۹۱
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۱۶۳/ت۴۶۳۷۱هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰
۰۹/۰۸/۱۳۹۱