آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین‌المللی...
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
۲۱/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اتحادیه کومور
۲۱/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور
۲۱/۰۲/۱۳۹۱
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
۱۹/۰۲/۱۳۹۱
قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین‌المللی
۰۷/۰۲/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق...
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۲/۰۱/۱۳۹۱
قانون موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون...
۲۲/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۱۹/۰۱/۱۳۹۱
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۶/۰۱/۱۳۹۱