آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آئین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۳۹۳
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه‌مجریه
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
تنفیذ آئین‌نامه اجرایی بند (۱۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
۲۸/۱۲/۱۳۹۲
آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای...
۲۰/۱۲/۱۳۹۲
آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی...
۱۴/۱۲/۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
۱۲/۱۲/۱۳۹۲
فهرست مواد محترقه بی‌خطر (اقلام نورافشانی)
۱۲/۱۲/۱۳۹۲
دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی
۱۶/۱۱/۱۳۹۲