آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۶/۰۵/۱۳۹۳
آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
۰۲/۰۵/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۳۰/۰۴/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
۳۰/۰۴/۱۳۹۳
دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی
۰۴/۰۴/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان
۲۵/۰۳/۱۳۹۳
آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
۱۹/۰۳/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۳) قانون حفاظت از دریا‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی...
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
آیین‌نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده...
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
آیین‌نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی
۲۲/۰۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۱۸/۰۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۱/۰۲/۱۳۹۳
آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
۰۱/۰۲/۱۳۹۳