آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني البرز
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
عضويت رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در شوراي فرهنگ عمومي
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
تأييد انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي تخصصي حوزوي
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
عضویت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در شورای فرهنگ عمومی
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
انتخاب رئیس شورای تخصصی حوزوی
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
تأیید انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای تخصصی حوزوی
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
امکان ادامه تحصیل دارندگان مدال طلای المپیادهای بین‌المللی ریاضی، فیزیک و کامپیوتر در رشته‌های گروه...
۲۷/۰۴/۱۳۹۱
تکمیل عنوان دانشگاه شهید مدنی
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
تكميل عنوان دانشگاه شهيد مدني
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
راهكارهاي بهبود وضعيت نخبگان و استعدادهاي برتر
۲۰/۰۳/۱۳۹۱
الحاق يك تبصره به بند (د) ماده ۵ آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌هاو مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
۰۶/۰۳/۱۳۹۱