آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
پیش‌نویس طرح ترویج تلاوت و تدبر روزانه قرآن
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
طرح ملی حفظ قرآن کریم
۱۳/۰۴/۱۳۹۵