آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۰۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۳ ماده ۲۲ عوارض سهم شهرداری از تفکیک...
۰۴/۱۰/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۹۷۸ و ۹۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ ماده۳ آیین‌نامه اجرایی بند...
۲۶/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت،...
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی از تعریف...
۱۷/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۹۶۴ الی ۹۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به...
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د...
۱۵/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۱۹۶۴۶/۹۶/۵/ش ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶،...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۸۴۴ و ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بررسی مجدد صورت‌مزدهای ارسالی بعد از...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ نامه شماره ۹۲۱۸/۹۳/۲۲۵ـ ۷/۷/۱۳۹۳ معاونت...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸/۹۱/۲۲۰ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۸۵۳ و ۸۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های...
۱۲/۰۹/۱۳۹۹