آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۸/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۵۳ الی ۳۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۶/۲۰۰ ـ ۷/۳/۱۳۹۷...
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی...
۲۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۹۷۱ و ۲۹۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳/۱۰۸۰ـ ۱۴/۸/۱۳۹۳...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۳۰۵۵ الی ۳۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۵۳۷۵ـ ۱۴/۶/۱۳۹۷ مدیرکل دفتر امور...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۳۹۰ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۲۹ تبصره‌های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند (۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط...
۲۶/۱۲/۱۳۹۸