آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۵۷۱۱/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت عید...
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۲/۰۵/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۷۰۰/۹۷/۵/ش ـ ۸/۳/۱۳۹۷ شورای...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص اختصاص مبلغ ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال تسهیلات برای خرید تضمینی و توافقی...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص استفاده از رمزارزها
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران از محل اندوخته سرمایه‌ای
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص درصد تسهیم درآمد از محل درآمد مکالمات صوتی بین‌الملل وارده و صادره
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص الحاق بند (۶) به تصویب‌نامه‌های شماره ۱۸۲۴۹/ت۲۴۸۳۲ک مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۰ و ۱۰۰۷۶۲/ت۴۶۴۶۷ک...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت۵۶۰۵۶هـ مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۷ و شماره ۶۲/ت۵۶۴۰۸هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸
۲۰/۰۵/۱۳۹۸