آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ از تعرفه عوارض تبدیل انواع کاربریها...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۳۱۷ الی ۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین نیروگاه‌های دارای کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهم بازار
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص واریز مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه (۰۴۰۷۲۱۱۰)
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ ششصد و سی میلیارد (۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امور مساجد و نظارت عالی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقهبندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر مرند
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر خرامه
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دوساری
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
۱۴/۰۵/۱۳۹۷