آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاقیه به تبصره‌های مواد ۷ و ۱۲ از آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور
۲۶/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۳/۰۸/۱۳۹۴
آیین‌نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
۲۸/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع...
۱۵/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
۰۴/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام...
۰۱/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۰۱/۰۷/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی بند (ب)ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
۲۴/۰۶/۱۳۹۴
آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۱۷/۰۶/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده...
۱۲/۰۶/۱۳۹۴