آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین¬نامه اجرایی ماده (۳۴) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
آیین‏نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور
۲۵/۰۱/۱۳۹۵
کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای کلیه ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی مواد (۴) و (۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۲۲/۱۲/۱۳۹۴
آیین¬نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات¬رسانی به ایثارگران
۱۷/۱۲/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع...
۰۶/۱۲/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۲۷/۱۱/۱۳۹۴
الحاق تبصره (۳) به بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۴/۱۱/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
۱۷/۱۱/۱۳۹۴
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
۲۳/۱۰/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
۱۷/۱۰/۱۳۹۴
آیین‌نامه راهنمایان گردشگری
۱۰/۱۰/۱۳۹۴
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن
۱۷/۰۹/۱۳۹۴