آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زابل
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه سيستان و بلوچستان
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه فسا
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه زابل
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه جيرفت
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه الزهرا (س)
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
اساسنامه جايزه علمي ـ فناوري پيامبر اعظم (ص)
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
الحاق يك بند به ماده ۲ آيين‌نامه شوراي فرهنگ عمومي
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه شهيد بهشتي
۲۱/۱۱/۱۳۹۱
اساسنامه «دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي عدالت»
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اصلاح و تكميل مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جديد دانشگاه آزاد اسلامي
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح و تکمیل مواد ۵ و ۱۰ اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
اساسنامه «دانشگاه غیردولتی ـ غیرانتفاعی عدالت»
۲۰/۱۰/۱۳۹۱
مصوبه «ضوابط شمول تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها برای حافظان کل قرآن کریم»
۳۰/۰۹/۱۳۹۱