آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه «ضوابط شمول تحصيل رايگان در دانشگاه‌ها براي حافظان كل قرآن كريم»
۳۰/۰۹/۱۳۹۱
الحاق يك عضو جديد به اعضاي حقوقي ايراني شوراي سياستگذاري جايزه علمي ـ فناوري پيامبر اعظم (ص)
۱۳/۰۹/۱۳۹۱
الحاق يك بند جديد به ماده ۱ مصوبه تشكيل ستاد توسعه زيست فناوري (مصوب جلسه۷۰۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
۱۳/۰۹/۱۳۹۱
الحاق یک بند جدید به ماده ۱ مصوبه تشکیل ستاد توسعه زیست فناوری (مصوب جلسه۷۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
۱۳/۰۹/۱۳۹۱
الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاستگذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)
۱۳/۰۹/۱۳۹۱
مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
مصوبه «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
مصوبه «سند راهبردي كشور در امور نخبگان»
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
مصوبه «تركيب و وظايف و اختيارات هيأت امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي»
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
مصوبه «اصلاح بند (ي) ماده ۱۲ و ماده ۲۱ اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي
۲۹/۰۸/۱۳۹۱
تأييد انتخاب رئيس دانشگاه بناب
۱۱/۰۸/۱۳۹۱
اختصاص سهميه پذيرش دانشجو در شهرستان بشاگرد و بخش سندرك استان هرمزگان
۱۱/۰۸/۱۳۹۱
اختصاص سهمیه پذیرش دانشجو در شهرستان بشاگرد و بخش سندرک استان هرمزگان
۱۱/۰۸/۱۳۹۱