آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح یکپارچه اراضی پادگان لشگر ۶۴ ارومیه
۰۹/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گلپایگان
۰۹/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر قم
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر چابهار اراضی...
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بافت فرسوده شهر قم
۲۳/۰۹/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان اراضی...
۱۱/۰۸/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نقده
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش اولیه مطالعات مباحث مدیریتی حوزه نفوذ آزادراه تهران...
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح بافت پیرامونی حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون: «ثبت جهانی شهر تاریخی یزد» آموزه‌ها، پیامدها و الزامات
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ادامه اتوبان همت تهران
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (تدقیق و تثبیت...
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهرکاشان
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت طرح تفصیلی باطرح جامع شهرگنبدکاووس (الحاق اراضی...
۲۹/۰۵/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه مصوبه ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ ـ کمیته تخصصی طرح‌های فرادست...
۲۹/۰۵/۱۳۹۶