آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تصویب طرح جامع ـ تفصیلی شهر شبانکاره
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر رامهرمز
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گهواره
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر حمیل
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر باینگان
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص انتزاع روستای تنگ‌کتویه از محدوده شهر داراب
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رودان
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سوق
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر قهاوند
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر دمق
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرخنکلاته
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جاسک
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس‌شورای‌اسلامی
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایر‌ت‌های اساسی ارومیه (الحاق سکونتگاههای غیررسمی واقع...
۱۲/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج
۱۲/۱۰/۱۳۹۶