آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر اندوهجرد
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ریگان
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شهداد
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زیدآباد
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند پهنه‌بندی حریم شهر اصفهان
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساماندهی و صیانت از باغات کن مصوبه شماره ۵۷۰ کمیسیون...
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون خط محدوده نهایی شهر لواسان
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تعیین محدوده و حریم روستاهای واقع در حریم شهرها
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و تدوین دستورالعمل تشخیص بناهای شاخص و گردش کار...
۲۰/۰۱/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه منطقه‌بندی حریم شهر کرمان
۲۴/۱۲/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضرورت توجه به توان و ظرفیت اقلیمی مناطق در سیاستگزاری...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص انطباق شیوه نامه شناسایی محدوده‌های هدف، بهسازی و نوسازی...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون پروژه پدیده شاندیز
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احیای رودخانه‌ها و بازآفرینی فضاهای رودکناری
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی ـ تغییرکاربری اراضی از فضای سبز به درمانی...
۰۳/۱۱/۱۳۹۶