آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تعیین جریمه نقض یا عدم ایفای تعهدات دارندگان پروانه خدمات ارتباطی ثابت و همراه برای...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه عدم رعایت هر یک از مفاد موافقتنامه پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
آیین¬نامه اجرایی بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دایمی برنامه¬های توسعه کشور
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه الحاق یک عضو جدید به اعضای حقوقی ایرانی شورای سیاست‌گذاری جایزه علمی ـ فناوری پیامبر اعظم (ص)
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
اصلاحیه
۰۲/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۳۵۸ و ۲۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام...
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای الف و ج بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵/ص/۱۳۶۶...
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش مرکزی شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان‏ ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۰۰۴۶/ت۵۶۷۵۲هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای
۲۸/۰۹/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه سازمان خصوصی¬سازی
۲۸/۰۹/۱۳۹۸