آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توسعه شهرک صنعتی بهارستان واقع در حریم شهرهای کمالشهر...
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایوانکی
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اجرای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر فیروزآباد
۲۹/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر مرند
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر خرامه
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دوساری
۱۶/۰۵/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نوکنده
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص احداث هتل متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خارج از...
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تدوین طرح جامع ساماندهی منظر راههای ایران (معماری راه)
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص اصلاح حریم شهر گرمدره
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع هادیشهر
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توسعه شهرک صنعتی ماموت
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون فن‌آوری‌های نوین در تهیه نقشه شهرهای کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چورزق
۰۳/۰۲/۱۳۹۷