آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
آیین¬نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه¬های کشور
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع...
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
۱۵/۰۸/۱۳۹۶
آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب...
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۹/۰۷/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۳۹۶
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
۱۲/۰۷/۱۳۹۶
الحاق تبصره (۳) به ماده (۲۱) الحاقی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
۱۶/۰۶/۱۳۹۶