آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) الحاقی به آیین¬نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۵۶۵۹۱/ت۵۵۴۴۶ هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۷
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح بند (۵) اصلاحی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۸/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص صادرات سیب درختی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
الحاق تبصره به ماده (۷۷) آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص خروج صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از پیوست شماره (۲) آیین‌نامه اجرایی تشخیص،...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه ارزش¬گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر باسمنج
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ورنامخواست
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دارخوین
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تفت
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه خراسان شمالی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج
۱۴/۱۰/۱۳۹۸