آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین‌‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی جزء(۴) بند(الف) ماده(۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی...
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح مواد(۴) و (۵) آیین‌نامه اجرایی بند(الف) تبصره(۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تبصره ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۹) آیین¬نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی جزء (۳ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۶) آیین¬نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی¬ها
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۴/۱۳۹۹