آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیر...
۲۳/۰۸/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون...
۲۳/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ کارگروه توزیع...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۲۷۲۰/۲۸/۹۰۷۳ـ ۳۰/۱/۱۳۹۶ معاون...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۴۴۹۰۷/۹۱/۲۳۱ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ رئیس امور...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۲۵/۴/۱۳۹۶ مدیر کل روابط...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند «ه‍ـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۵۰۰۴۰/۹۵ـ ۱۳۹۵ و ابطال بند...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۰/۰۸/۱۳۹۸