آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌ ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲...
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص...
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
صورتجلسه انتخاب مدیرعامل جدید یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه)
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی نسبت به...
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان...
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مدیریت خدمات دارویی و ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰،...
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
تصویب‌نامه درخصوص تعیین اسکله کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۹/۰۳/۱۳۹۷