آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
تصویب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل...
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح بند (۴) ماده (۱۰) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
اصلاح آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی
۲۰/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ـ۱۲/۳/۱۳۹۵...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۰۵/۲۵/۹۰۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۶دادستان...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند الف ماده ۳۱ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۱ بند ۴ از تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۱ـ۲۴ از فصل اول تعرفه عوارض محلی...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۳ دفترچه تأمین منابع درآمدی شهرداری...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۱۸، ماده ۲۰، بند ۳ ماده ۲۳ و ماده...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷